Actievoorwaarden: Dordrecht Quiz actie van Auto Indumij

© 2020. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘de grote Dordrecht quiz, hierna te noemen: ‘actie’, georganiseerd door Auto Indumij.

Artikel 1 Algemeen

 1. Elk in Nederland woonachtig meerderjarig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
 2. Omschrijving van de actie:
  De actie loopt van 2 september 2019 t/m 30 januari 2020
  Er zal 1 VVV Cadeaukaart Dordrecht t.w.v. € 100,- worden verloot onder de deelnemers die de juiste antwoorden hebben gegeven.
  Deelnemer gaat naar www.dordrechtquiz.nl en volgt de gevraagde stappen.
  Deelnemer vult zijn/ haar naam & emailadres en overige gegevens in.
  Wanneer de deelnemer gewonnen heeft, ontvangt hij/ zij medio december 2019 bericht per email.
 3. Deelnemers jonger dan 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
 4. Medewerkers van Indumij B.V., diens partners en haar werkmaatschappijen en ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij de actie, zijn uitgesloten van deelname.
 5. Deelname aan de actie is gratis.
 6. Het is niet toegestaan om meer dan 1 (één) keer deel te nemen aan de actie.
 7. Indien het vermoeden bestaat dat de deelnemer misbruik maakt van de actie, kan Auto Indumij de gegevens op een lijst plaatsen waardoor (toekomstige) deelname aan acties van Auto Indumij is uitgesloten.
 8. De winnaar wordt gekozen door medewerkers van het marketingteam van Auto Indumij. Over de uitslag is geen discussie mogelijk.

Artikel 2 Gegevens en privacy

 1. Om mee te doen aan de actie dient de deelnemer persoonlijke gegevens te verstrekken (zoals naam, emailadres & telefoonnummer). Daarnaast verstrekt de deelnemer autogegevens.
 2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to- date en volledig zijn.
 3. Gegevens worden niet zonder toestemming van de deelnemer ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan waarvoor de gegevens zijn verstrekt.
 4. De gegevens zullen worden gebruikt om de actie uit te voeren, de respons op de actie te meten en om in de toekomst informatie te geven over de uitkomsten van de actie. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om deelnemer te informeren over acties en aanbiedingen van Auto Indumij en haar werkmaatschappijen. Persoonsgegevens van deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Artikel 3 Diversen

 1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Auto Indumij worden aangepast. De aangepaste voorwaarden zullen wij aankondigen op de website www.dordrechtquiz.nl.
 2. Auto Indumij is gerechtigd om de actie op ieder moment stop te zetten of eventueel te verlengen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Alsdan zal een nieuwe bepaling worden vastgesteld ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.
 5. Het copyright van alle afbeeldingen berust bij Auto Indumij.

Artikel 4 Contactgegevens
Als je vragen of klachten hebt over deze actie, kun je contact met ons opnemen via het formulier op onze Renault website:
https://www.renault-indumij.nl/contact/u-heeft-een-vraag